Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak jsou osobní údaje („údaje“), které jste poskytli a které shromažďuje IVECO Czech Republic, a.s. („my“, „nám“, „náš/naše“ nebo „společnost“) prostřednictvím těchto webových stránek, zpracovávány v souladu s příslušnými zákony a předpisy. Naším závazkem je chránit a respektovat vaše soukromí.

1. JAK ZÍSKÁVÁME ÚDAJE

Mezi údaje, které mohou být shromažďovány, zpracovávány a ukládány, patří:

Obvykle nám tyto údaje poskytnete vy sami, ale v některých případech můžeme získat údaje o vás od třetí strany nebo z veřejných záznamů. Údaje získané od těchto třetích stran chráníme v souladu s postupy popsanými v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. JAK POUŽÍVÁME ÚDAJE

Shromážděné údaje můžeme zpracovávat pro tyto účely:

Údaje se shromažďují a zpracovávají na základě smlouvy a našeho výslovného a oprávněného zájmu pro zpracování podle bodů (i) and (ii), a s výhradou vašeho výslovného souhlasu pro účely marketingu podle bodů (iii), (iv). Nezapomeňte prosím, že pokud jste svůj souhlas poskytli, můžete jej kdykoli odvolat.

Údaje mohou být zpracovávány elektronicky, v rámci IT systémů a ručně v papírové podobě. Údaje budou zpracovávány a ukládány po celou dobu jejich životního cyklu tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a důvěrnost v souladu se zásadami korektnosti, zákonnosti a transparentnosti a v souladu s ustanoveními příslušných zákonů a předpisů.

3. DŮSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ ÚDAJŮ

Poskytnutí údajů není nikdy povinné. Avšak neposkytnutí údajů, které jsou nezbytné pro poskytnutí služby nebo výrobku a které jsou označeny jako povinné, nám může znemožnit poskytnout vám požadovanou službu nebo výrobek nebo může vést k poskytnutí požadované služby nebo výrobku, které nebude optimální. Na druhé straně neposkytnutí údajů, jejichž poskytnutí je označené jako volitelné, vám v každém případě umožní přístup ke službě nebo získání výrobku.

4. JAK VAŠE ÚDAJE SDÍLÍME

Jsme součástí skupiny CNH Industrial, která je celosvětovým lídrem v odvětví investičního majetku. Údaje mohou být sdíleny a sdělovány našim dceřiným společnostem a přidruženým společnostem skupiny CNH Industrial, důvěryhodným externím stranám, poskytovatelům služeb, autorizovaným prodejcům a distributorům a obchodním partnerům usazeným v Evropské unii i mimo ni, kteří se konkrétně smluvně zavázali a mohou údaje používat výhradně pro výše uvedené účely.

Údaje mohou být sdělovány třetím stranám za účelem splnění právních povinností, dosažení a udržování bezpečnosti skupiny CNH Industrial, ochrany našich práv či majetku nebo práv či majetku skupiny CNH Industrial, reakce na příkaz státních orgánů nebo uplatňování našich práv před soudními orgány.

5. JAK VAŠE ÚDAJE PŘENÁŠÍME

Abychom mohli provádět činnosti zpracování údajů tak, jak je popsáno výše, můžeme údaje přenášet do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), včetně ukládání těchto údajů v digitálních nebo fyzických databázích spravovaných subjekty, které jednají naším jménem. Správa databází a zpracování údajů jsou omezeny na uvedené účely zpracování a probíhají v souladu s příslušnými zákony a předpisy na ochranu údajů.

Pokud jsou údaje přenášeny mimo EHP, společnost přijme jakákoli vhodná smluvní opatření, aby zaručila odpovídající ochranu údajů, mimo jiné včetně dohod vycházejících se standardních doložek o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí, které se vztahují na přenos osobních údajů mimo EHP.

6. UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje uchováváme v našich systémech a archivech po dobu nezbytnou k dosažení účelů popsaných v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů s přihlédnutím k případným právním a smluvním požadavkům.

Pokud již údaje nejsou nezbytné pro účely, pro něž jsou zpracovávány, údaje se vymažou nebo jsou uchovávány v podobě, která neumožňuje identifikaci subjektů údajů, za předpokladu, že zákon nevyžaduje nebo nedovoluje, abychom takovéto údaje uchovávali. Údaje můžeme ukládat delší dobu, pokud je to nezbytné pro ochranu našich zájmů v souvislosti s případnou odpovědností spojenou s poskytováním služeb nebo výrobků nebo zpracováním údajů.

Údaje zpracovávané pro účely marketingu budou uchovávány, dokud neodvoláte svůj souhlas, a v každém případě v souladu s výše uvedenými zásadami a pokyny v této souvislosti poskytnutými příslušnými orgány na ochranu soukromí.

7. SPRÁVCE ÚDAJŮ

IVECO Czech Republic, a.s., se sídlem v Dobrovského 74/II, 566 03 Vysoké Mýto, je správcem údajů, které shromažďuje, zpracovává a ukládá v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

8. VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE VAŠICH ÚDAJŮ

Můžete uplatňovat svá práva, jak stanoví příslušné zákony a předpisy, zejména:

Výše uvedená práva můžete uplatnit tak, že nás budete kontaktovat:

Pokud nám pošlete žádost, je možné, že od vás budeme potřebovat další osobní informace, abychom mohli ověřit vaši totožnost a případně vás kontaktovat. Tyto informace společně s ostatními údaji, které již máme, budou pak zpracovány, abychom vyhověli vaší žádosti, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. V případě potřeby mohou být určité informace předány jiným společnostem v rámci skupiny CNH Industrial i mimo ni, které působí jako zpracovatelé vašich údajů, abychom mohli vaší žádosti vyhovět. Vaše údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k tomu, abychom mohli vaši žádost vyhodnotit a vyřídit, a poté budou vaše údaje archivovány po přiměřenou dobu, která nám umožní prokázat, že vaše žádost byla vyřízena správně a včas.

9. AKTUALIZACE TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo aktualizováno v květnu 2018. Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů průběžně měnit nebo aktualizovat tak, aby odráželo měnící se právní požadavky nebo naše činnosti zpracování. Jakoukoli aktualizaci zveřejníme na těchto webových stránkách a aktualizace bude účinná od okamžiku jejího zveřejnění. Vyzýváme vás, abyste pravidelně přezkoumávali toto prohlášení o ochraně soukromí, abyste věděli, jak vaše údaje chráníme.

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NEWSLETTERU

Dostávejte upozornění e-mailem na nabídky a novinky společnosti OK TRUCKS

Thank you for registering in OK Trucks website.
You will soon receive our newsletter with special offers and other information
Vyskytla se chyba. Zkuste to prosím později nebo kontaktujte naši podporu.

Odpovězte prosím na všechna následující prohlášení

Přečetl jsem si prohlášení o ochraně osobních údajů a poskytuji svůj souhlas pro níže uvedené účely a procesy:

MARKETINGOVÉ ČINNOSTI - zpracování mých údajů IVECO Czech Republic, v tištěné podobě, automatizovanými nebo elektronickými prostředky, včetně pošty nebo elektronické pošty, telefonu (např. automatizovaná volání, SMS, MMS, fax), a jakýmikoli jinými prostředky (např. webové stránky, mobilní aplikace), za účelem zasílání obchodních sdělení a rovněž reklamních sdělení týkajících se výrobků a služeb, jak je popsáno v oddíle 2 bodě (iii) prohlášení o ochraně osobních údajů:

MARKETING TŘETÍCH STRAN [sdělení mých údajů dceřiným společnostem IVECO Czech Republic a přidruženým společnostem skupiny CNH Industrial, jakož i autorizovaným prodejcům a distributorům a jejich zpracování uvedenými subjekty pro účely zasílání obchodních sdělení a rovněž reklamních sdělení týkajících se jejich výrobků a služeb nebo provádění průzkumu trhu, jak je popsáno v oddíle 2 bodě (iv) prohlášení o ochraně osobních údajů: